TUNNUSTAME RAPLAMAA SOTSIAAL-, NOORSOOTÖÖ JA TERVISEVALDKONNA INIMESI!

Rapla maavanem ja Rapla maakonna tervisenõukogu kuulutavad välja konkursi Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö ja tervisevaldkonna auhindade väljaandmiseks.

 Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö ja tervisevaldkonna auhindadega autasustatakse ühte üksikisikut või kollektiivi (organisatsioon, asutus), kes on:

– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö- valdkonna edendamisel, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;

– ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas;

– ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;

– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö valdkonnas;

– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil.

Auhinnad antakse välja igal aastal kolmes valdkonnas:

  • tervisevaldkond (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö spetsialistid, sh nõustajad; vabatahtlikud jt);
  • sotsiaalvaldkond (sotsiaaltöötajad, sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; hoolekandetöötajad, puuetega inimestega töötajad; vabatahtlikud jt);
  • noorsootöövaldkond (erinoorsootöö, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, noorte teavitamise, noorte nõustamise, noorsoo – uuringute, noorte tervistava ja arendava puhkuse, noorte töökasvatuse, rahvusvahelise noorsootöö või noorte osalusega tegelevad spetsialistid).

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada komisjonile (aadressil Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla või e-kirjaga aadressil info@rapla.maavalitsus.ee) hiljemalt 3. aprilliks 2017.a..

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • kandidaadi nime ja elukohta
  • töökohta ja ametit
  • kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldusi (kuni 1 A4 lehekülg)
  • ettepaneku tegija nime, elu- ja töökohta, ametit, allkirja

Tunnustustseremoonia toimub Raplamaa XX tervisedenduse konverentsil Raikküla Kultuurikeskuses 18. mail 2017.a.