TUNNUSTAMINE

Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade statuut

I ÜLDSÄTTED

 1. Statuut kehtestab Rapla maakonna  tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade andmise alused ja korra.
 2. Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindadeks (edaspidi: auhinnad) on klaasskulptuurid „Süda”, millel on Raplamaa tervise ja turvalisuse logo.
 3. Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindadega autasustatakse ühte üksikisikut või kollektiivi (organisatsioon, asutus), kes on:

– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise ja turvalisuse valdkonna
edendamisel, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu
kogukonnas;
– ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas;
– ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;
– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul
tasandil;
– ja/või panustanud tervist toetavasse füüsilisse ja psühhosotsiaalsesse keskkonda töökohal.

 1. Auhinnad antakse välja igal aastal kolmes kategoorias:
 • Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu (ühekordne tegevus – sisuline või ehituslik);
 • Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö spetsialistid, nõustajad; vabatahtlikud, sotsiaaltöötajad sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; puuetega inimestega töötajad; noorsootöötajad, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, tervisekasvatuse või noorte osalusega tegelevad spetsialistid jt);
 • Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht.

II KANDIDAATIDE ESITAMINE

 1. Maakonna tervisenõukogu (edaspidi: nõukogu) avaldab konkursi info kohalikus ajalehes, Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja kohalike omavalitsuste kodulehel;
 2. Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada komisjonile (aadressil rol@raplamaa.ee ) 30 päeva jooksul pärast konkursi välja kuulutamist.
 3. Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:
  – kandidaadi nimi
  – kandidaadi töökoht, amet, e-posti aadress
  – kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (kuni 1 A4 lehekülg)
  -ettepaneku tegija nimi, amet, kontaktid, allkiri.
 4. Nõukogu vaatab laekunud ettepanekud läbi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ja teeb Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatusele ettepaneku autasustamise kohta.
 5. Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus kinnitab laureaadid protokollilise otsusega.

III AUTASU ÜLEANDMINE

 1. Auhinnad annab Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees üle autasustatavale maakonna olulisel üritusel (nt tervise- ja turvalisuse konverents vms).
 2. Auhinnaga autasustatute üle peab arvestust maakonna tervisenõukogu.
 3. Auhinnale võib kandideerida igal aastal.