UURINGUD

2018. aastal koostasid Sotsiaalkindlustusamet ja Justiitsminsiteerium maakondade kohta teenuste koondilastele ja noortele. 2020 on maakonna teenused uunedatud:
Teenused Raplamaa lastele ja noortele 2020

Koolikiusamise uuring Raplamaal toimus vahemikus  03.07.2017-03.07.2019.a.
Uuring viidi läbi koostöös Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudiga (ERSI), mida rahastati LEADER programmi vahenditest.
Uuringu peamiseks eesmärgiks oli mõista ja kaardistada kiusamise ulatust ning selle iseloomu Raplamaa 5.-9. klasside õpilaste hulgas. Teiseks oluliseks eesmärgiks on võtta koolikiusamise kontekstis suurema luubi alla õpetaja-õpilase suhted. Uuring tõstis kiusamise teema jõulisemalt päevakorda ning andis ka soovitusi lahendusteks, mis formuleeriti uuringu lõpus maakondlikeks soovitusteks/tegevuskavaks.

Uuringuraport – koolikiusamine Raplamaal 2017-2019